TOP

Algemene Voorwaarden

1. Geldigheid
1.1 Voor alle bestellingen van FILATI eCommerce GmbH aan consumenten (volgens §1 van het Oostenrijkse Whc) gelden de volgende algemene voorwaarden (AV).
1.2. Consumenten zijn consumenten in de zin van de Oostenrijkse Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) en zodoende natuurlijke of juridische personen die geen ondernemers zijn. Ondernemer is iemand voor die de zaak tot het bedrijf van zijn onderneming hoort. Een onderneming is ieder op een duurzame en onafhankelijke deelname aan het economisch verkeer gericht verband, welk geen oogmerk op winst hoeft te hebben. Juridische personen van het publiekrecht gelden altijd als ondernemers.

2. Contractuele partner
2.1. De koopovereenkomst komt tot stand met FILATI eCommerce GmbH.

3. Aanbod en contractsluiting
3.1. Met de presentatie van de producten in de online shop geven wij geen rechterlijk bindend aanbod af, maar een verzoek om bestelling. Onder voorbehoud van fouten.
3.2. Door het anklikken van de bestelbutton geeft u een bindende bestelling van de in de winkelwagen aanwezige artikelen af. De bevestiging van de toegang tot uw bestelling gebeurt via e-mail rechtstreeks na het versturen van uw bestelling en vormt nog geen aanvaarding van het contract. We kunnen uw bestelling door de verzending door een verklaring van aanvaarding in aparte e-mail of door levering van de waren binnen twee dagen aanvaarden.
3.3 De voor de contractsluiting ter beschikking staande talen zijn Duits en Engels.
3.4. De tekst van het contract wordt in onze interne systemen opgeslaan. De algemene voorwaarden kunt u uiteraard altijd op ons website bekijken. De bestelgegevens en de algemene voorwaarden krijgt u per e-mail toegestuurd. Na voltooiing van de bestelling zijn u bestelgegevens uit veiligheidsoverwegingen niet via internet toegankelijk.

4. Herroepingsrecht en informatie over het herroepingsrecht
4.1. Consumenten kunnen binnen veertien dagen herroepen.

Download herroepingsformulier: Herroepingsformulier

BEGIN VAN DE INFORMATIE OVER HET HERROEPINGSRECHT

Herroepingsrecht
U kunt uw contractverklaring binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden herroepen.

De termijn voor de herroeping bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de transporteur is, de goederen in ontvangst genomen heeft resp. hebt.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

FILATI eCommerce GmbH
Dreisesselstr. 43
94110 Wegscheid
Duitsland
office@filati.nl
Tel.: +49 8592 40 80 988
resp. FILATI eCommerce GmbH
Walchshoferweg 26
4121 Altenfelden
Oostenrijk
office@filati.nl
Tel.: +43 7282 217 77

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief, telefax of e-mail) informeren over uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde model herroepingsformulier gebruiken, wat echter niet voorgeschreven is.

Om de herroepingstermijn te vrijwaren volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping
In geval van een werkzame herroeping moeten wij u alle betalingen, die wij van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (uitzondering gemaakt voor de bijkomende kosten die ontstaan door het feit dat u een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaard levering gekozen hebt), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen terugbetalen vanaf de dag waarop de mededeling van uw herroeping van dit contract bij ons is aangekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt hebt, behalve wanneer er uitdrukkelijk iets anders met u werd overeengekomen; in geen geval wordt u wegens deze terugbetaling onkosten berekend. We kunnen u de terugbetaling weigeren tot u de waren geretourneerd heeft, of totdat u heeft aangetoond dat u de waren heeft teruggestuurd, al naargelang welk tijdstip het vroegste is.

U moet ons de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte brengt van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terugsturen of overhandigen. De termijn wordt in acht genomen als u de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt. U draagt de onmiddellijke kosten van het terugsturen van de goederen.

Voor eventueel waardeverlies van de goederen bent u enkel aansprakelijk als dit waardeverlies is toe te schrijven aan een omgang die niet noodzakelijk is voor de controle van de toestand, de eigenschappen en de werkwijze van de goederen.

EINDE VAN DE INFORMATIE OVER HET HERROEPINGSRECHT

5. Prijzen en verzendkosten
5.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief BTW en andere heffingen.
5.2. Niet inbegrepen bij de vermelde prijzen van de producten zijn de verzendkosten. Inlichtingen met betrekking tot de hoogte van de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.
5.3. Bij invoer van goederen uit landen buiten de EU kunnen invoerbelastingen ontstaan die de consument op te brengen heeft. Deze variëren in verschillende douanegebieden. De consument is verantwoordelijk voor de juiste afvoer van de noodzakelijke tollen en kosten. Invoerbelastingen zijn geen verzendkosten.
5.4 Bij leveringen naar landen buiten de EU wijzen wij geen belasting op de toegevoegde waarde uit.

6. Leveringsvoorwaarden en voorbehoud van eigen leveringen
6.1 De levering gebeurt wereldwijd.
6.2 We bezorgen alleen via verzending. Zelfafhaling van de goederen is helaas niet mogelijk.
6.3 Wij trachten bestellingen die voor 12 uur (UTC+01:00) bij ons binnenkomen, nog op dezelfde besteldag aan de desbetreffende verzenddienstverlener over te maken. In geval van vooruitbetaling geldt tot 12 uur (UTC+01:00) het moment waarop geld op een rekening komt. Wij verzenden van maandag t/m vrijdag (indien werkdag). Uitgezonderd zijn kwaliteiten in het productieachterstand.
6.4 Indien er niet alle bestelde producten voorradig zijn, zijn wij bevoegd gedeeltlijke leveringen op onze kosten te maken, zover dit voor u draaglijk is.
6.5 Indien het bestelde product niet beschikbaar is omdat ons leverancier, zonder fout van ons, niet geleverd heeft, kunnen wij de verkoopovereenkomst verbreken. In dit geval zullen wij u zo snel mogelijk hierover informeren en waar mogelijk een vergelijkbaar product ter vervanging voorstellen. In het geval er geen vergelijkbaar product kan worden voorgesteld of u dat niet zou wensen, zullen eventueel reeds aangerekende bedragen onmiddellijk worden vergoed.

7. Overdracht van risico's en vervoer
7.1. Het risico van willekeurige teloorgang en willekeurige verslechtering van de goederen gaat met de overhandiging aan de klanten op de klanten over.
7.2 Bij een verzendingskoop wordt het in punt 7.1. genoemde risico met overhandiging op de expediteur, de vrachtvervoerder of persoon of instelling die voor de uitvoering van het vervoer verantwoordelijk, aan de klant overgedragen. Dit gebeurt indien de klant zelf met een vervoerder een desbetreffend contract heeft afgesloten zonder erbij een van FILATI eCommerce B. voorgestelde keuzemogelijkheid waargenomen heeft.
7.2.a Indien de klant niet een consument in de zin van §1 van het Oostenrijkse Whc is, wordt het in punt 7.1. genoemde risico met overhandiging op de expediteur, de vrachtvervoerder of persoon of instelling die voor de uitvoering van het vervoer verantwoordelijk, aan de klant overgedragen.
7.3 Indien de klant met de inontvangstneming van de goederen achter raakt, gaat het risico van willekeurige teloorgang en willekeurige verslechtering van de goederen met het moment van achterstallige aanvaarding op de klant over.

8. Betaling
8.1. De betaling geschiedt naar keuze bij vooruitbetaling, via PayPal, Online overschrijving, 'eps-overschrijving' (indien u over een bankrekening bij een Oostenrijkse bank beschikt) of creditcard.
8.2 Wanneer als soort betaling vooruitbetaling wordt gekozen, vermelden wij onze bankrelatie in de opdrachtbevestiging en leveren wij de goederen na ontvangst van de betaling. Het bedrag van de rekening is binnen 14 dagen op onze rekening over te maken. Indien binnen overeengekomen betalingstermijn geen betaling is geboekt, aanvaarden wij dat u uw bestelling wilt annuleren (storno).
8.3 Indien u met uw creditcard betaalt, gebeurt de belasting van uw creditcard na voltooiing van de bestelling.

9. Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen blijven ons eigendom tot aan de volledige betaling.

10. Recht op teruggave
10.1 Retourzending van bestelde artikelen is mogelijk binnen 90 dagen. Vanaf een totaal factuurbedrag van € 40,00 kunnen onze klanten in Oostenrijk en Duitsland een gratis retouretiket per e-mail aanvragen. Onder het factuurbedrag van € 40,00 kunt u een retourlabel op kostenbasis aanvragen, wat resulteert in retourkosten van € 3,50 - dit geldt alleen voor klanten in Oostenrijk en Duitsland.
10.2 De bestelwaarde (zonder verzendkosten) wordt via e-mail als tegoedbon code gestuurd welke tijdens een bestelling opnieuw ingewisseld of gerestitueerd worden kan. Desgewenst van de klant wordt het op het aangewend betaalmiddel resp. op de gemelde bankrekening teruggestoort.

11. Vrijwaring
11.1 Voor die in ons shop aangeboden artikelen bestaan de wettelijke vrijwaringrechten.

12. Slotbepalingen
12.1 Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, wordt de geldigheid van de rest van het contract hierdoor niet aangetast. De gehele of ten dele ongeldige bepaling dient te worden vervangen door een geldige bepaling die het economische doel van de nietige bepaling het dichtst benadert.